Cerca el teu immoble de compra o lloguer a l'Empordà!

SERVEIS

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS

La junta de propietaris és el màxim organisme de la Comunitat, i està formada per tots els copropietaris d’una finca qui reunits en assemblea, prenen les decisions oportunes per a aquesta. La Junta pot designar un Administrador de Finques professional, que segons la vigent Llei que afecta les comunitats de veïns, informa que té les següents obligacions:

Adoptar les mesures convenients i realitzar els actes necessaris per la correcte conservació dels bens i el bon funcionament dels serveis de la Comunitat
Vetllar per que els propietaris compleixin les seves obligacions, i fer-los les advertències pertinents
Preparació dels comptes anuals de l’exercici sortint, i pressupost per l’exercici entrant
Executar els acords que pren la junta, realitzar els cobraments i pagaments que corresponguin, amb el vist-i-plau del President
Decidir la execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, de tot el qual ha de donar compte immediatament al president
Pagar, amb autorització del president, les despeses de caràcter urgent que puguin córrer a càrrec del fons de reserva
L’administrador es responsable de la seva actuació amb la junta

Per aquest motiu és aconsellable deixar en mans d’un professional ( Col•legiats nº831 ) la seva gestió i administració, ja que és la persona preparada professionalment per assumir aquesta tasca i és qui vetllarà perquè la seva propietat comuna estigui en les condicions adequades i en consonància amb la seva propietat particular.

SERVEIS COMPLEMENTARIS PER A L’ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS:

Convocatòria i assistència a les reunions Junta General de Propietaris - Redacció de les Actes de la Junta i enviament als propietari - Coordinació de treballs - Llibre d’edifici - Assegurança de la Comunitat - Cobrament de les quotes individualment - Pagament de rebuts i factures de la Comunitat – Comptabilitat diària - Gestió de propietaris morosos – Control del compte propi de la Comunitat - Relacions amb organismes oficials - Informació de la legislació vigent - Assessorament jurídic

HABITATGES DE NOVA CONSTRUCCIÓ

Gràcies als nostres anys d’experiència en el sector immobiliari, a EMPORHABITAT disposem de noves promocions tant a Llançà com a la Costa Brava i tot l’Alt Empordà, per que puguin escollir la millor opció, ajuntant-lo i adaptant-nos a les seves necessitats.

Per facilitar l’exercici de la compra de l’habitatge d’obra nova, hem impulsat el sistema de lloguer inicial amb posterior opció de compra, fet que ajuda a les famílies en la difícil decisió d’adquirir un habitatge descarregant les dures aportacions inicials, i alleugerint la càrrega fiscal de manera que quan arribi el moment estiguin degudament preparats per formalitzar la transacció.

Com a professionals, podrà disposar aixi mateix del consell dels nostres Arquitectes, Advocats, Fiscalistes per a aclarir-li qualsevol dubte abans de prendre la seva decisió.

En qualsevol cas, consulti i informi’s de les nostres noves promocions, i li facilitarem totes les dades relatives de la Promoció ( memòries de qualitats, informació fiscal, assessorament, informació de la zona,... ) informant-lo i assessorant-lo degudament per a la tria del seu habitatge.

SERVEI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

Es un servei pensat i destinat a aquells habitatges de segona residència, on els propietaris no poden tenir cura durant gran part de l'any de la finca degut a la distància amb la vivenda habitual.

Com a empresa de serveis, Emporhabitat treballa habitualment amb un equip de professionals, capacitats per poder abastar tota les qüestions que puguin afectar la seva vivenda: sol•licitud de pressupostos, seguiment de treballs, informació legal, assistència a les nostres oficines, relacions amb les companyies ( aigua, llum...), custodia de les claus, revisions en cas de tempesta...

LLOGUERS: URBÀ I TURISTIC

1 - Comercialització lloguers

Els principals serveis i actuacions que EMPORHABITAT realitzem per a la captació de clients i formalització de lloguers, són els següents:

 • 1.1 - Determinació del preu i condicions del lloguer

  El pas previ, abans d’oferir una finca (vivenda, local o casa) al mercat de lloguer, es determinar amb el propietari el preu i les condicions del lloguer.

  Tant bon principi es tingui la disponibilitat de la finca presentarem al propietari una valoració justificada del preu de lloguer que considerem s’hauria d’oferir, en relació a altres immobles de característiques similars.

  En cada cas es determinarà amb el propietari les condicions del lloguer (durada del contracte, normes d’ocupació, repercussió de despeses, ...).
 • 1.2 - Estratègia de mercat i publicitat

  A partir dels antecedents de l’ últim apartat es definirà el perfil dels llogaters potencials (ingressos mitjos, número de persones per unitat familiar, etc...).

  Igualment, s’estudiarà quin tipus de publicitat pot ser més adequada, si fora necessari, per aconseguir una plena ocupació (rètols, aparadors, anuncis diaris, ...).
 • 1.3 - Contactes i acceptació del llogater

  L’equip comercial portarà a terme les entrevistes, visites a la finca i seguiment dels clients interessats.

  Abans d’acceptar un llogater es realitza un estudi exhaustiu de la seva situació econòmica, que justifiqui el seu nivell d’ingressos i si aquests permeten assumir les rendes del lloguer i que no hagi sigut una persona conflictiva en anteriors finques arrendades. Per aquest motiu, els hi demanem els següents antecedents:

  Informes bancaris
  Situació laboral
  Ingressos familiars i nòmina
  Dades de l’anterior finca, en cas que hagin estat de lloguer
 • 1.4 - Contracte d’arrendament

  Es redacta un contracte d’arrendament adaptat a la legislació arrendatària vigent i on es preveuen totes les condicions i pactes necessaris que emparin una protecció i respecte en tot moment de la propietat del bé immoble.
 • 1.5 - Entrega de claus

  En el moment d’entregar les claus al llogater, se li explica in situ a la mateixa finca el funcionament dels serveis (claus de pas, instal·lacions, etc...) i les normes d’ocupació, tant les pròpies de la finca com les comunitàries.

2 - Administració i gestió integral de lloguers

L’objectiu dels nostres serveis professionals, en quant a administració integral d’ una finca és obtenir la màxima rendibilitat i un bon manteniment de la seva propietat immobiliària.

Les principals actuacions que comporta l’administració d’un contracte de lloguer són les següents:

Cobrament rebuts mensuals del lloguer
Cobrament de les despeses i serveis repercutits al llogater
Seguiment de llogaters morosos
Prorrogues de contracte o no renovació
Increments anuals del lloguer
Inspecció habitatge al final de la relació arrendatària
Reparacions i obres de manteniment
Control de les claus
Fiances
Neteja, reparacions i adequació de les finques en el moment de la desocupació

3 - Administració i manteniment edifici

En aquest apartat s’inclouen tots aquells serveis necessaris per porta a terme una bona gestió i manteniment integral d’un edifici o finca destina íntegrament al règim de lloguer.

 • 3.1 - Gestió dels serveis i instal·lacions de l’edifici

  Contractació i pagament dels rebuts de les companyies subministradores de serveis (aigua, gas, electricitat, clavegueram i escombraries)
  Empresa de manteniment ascensors
  Empresa de manteniment de neteja
 • 3.2 - Assegurança edifici

  Estudi de les propostes d’assegurança que cobreixi la totalitat dels riscos derivats de la propietat de l’edifici (incendi, explosions, trencament de vidres, inundacions d’aigua, desaigües, responsabilitat civil, ...)
  Pagament i gestió de la pòlissa anual d’assegurança
  Preservar la seguretat de l’edifici i si bé al cas, s’el.laborarà un pla de seguretat
 • 3.3 - Control de cobraments i pagaments

  A través d’ un compte bancari, titular de la propietat, es gestionen tots els cobraments (rendes llogaters) i pagaments (manteniment neteja, ascensor, aigua escala, llum escala i ascensor, ...) de l’edifici.
 • 3.4 - Manteniment de l’edifici

  3.4.1 - Inspeccions periòdiques

  Amb una periodicitat mínima mensual es realitzarà un detallat control i revisió de l’estat de manteniment i conservació dels serveis, elements i instal·lacions de l’edifici.

  Es comproven portes d’ accés, pintura i estat general de façana, vestíbuls i escales (possibles humitats, esquerdes, filtracions, etc...), bombetes d’ escales, ascensor, antena TV, comptadors d’aigua, llum i gas, estat de neteja
  3.4.2 - Reparacions

  Avís immediat a industrials per a les petites reparacions (ascensor, fusters, electricistes, paleta, etc...)

  Si la reparació és important s’advertirà prèviament al propietari i en el seu cas, es demanarien pressupostos a diverses empreses del ram.

4 - Assessorament al propietari

En tot moment es mantindrà informat al propietari de les qüestions i aspectes legals que afectin la seva propietat, especialment tot allò relacionat amb el règim del lloguer.

5 - Liquidacions al propietari i pressupost

 • 5.1 - Liquidacions mensuals

  Amb una periodicitat mensual s’efectuarà la corresponent liquidació amb el propietari.

  La liquidació detallarà els ingressos i despeses del mes amb els corresponents justificants
 • 5.2 - Pressupost d’explotació

  Quan tot un edifici es destini al règim de lloguer, a principi de cada anualitat, s’elaborarà un pressupost d’explotació de l’edifici, que es presentarà al propietari.

  Al final de l’anualitat es revisarà el pressupost amb una anàlisis justificat de les possibles desviacions.

COMPRA / VENDA

A EMORHABITAT per a qualsevol gestió relacionada amb la compra - venta d’un habitatge o propietat immobiliària, l’atendrà un API degudament preparat i col·legiat per informar-lo, atendre’l i solucionar-li qualsevol dubte o gestió que hagi de realitzar. Els Agents de la Propietat Immobiliària ( API ) col·legiats, són professionals autoritzats per mitjançar en les operacions de béns immobles ja que la seva intervenció està tutelada pels Col·legis Professionals.

El procés de la compra d'un habitatge podríem concretar-lo en les següents etapes, cadascuna d'elles ben essencial:

L'opció de l'habitatge a fi d'escollir el més interessant
La informació de la situació jurídica, registral, fiscal i urbanística
El contracte i l'escriptura
Diligència de l'escriptura, els impostos i el Registre
Regularització cadastral
El Finançament

L'API, l'assessorarà des de l'inici, a partir del moment de la seva decisió de comprar un habitatge. En aquest col·lectiu trobarà la millor oferta, ja que en ell radica el més ampli coneixement del mercat i la situació d’aquest en cada moment.

L'opció de l'habitatge

L'API, l'assessorarà des de l'inici, a partir del moment de la seva decisió de comprar un habitatge. En aquest col·lectiu trobarà la millor oferta, ja que en ell radica el més ampli coneixement del mercat i la situació d’aquest en cada moment.

Situació jurídica, registral i fiscal

És una norma professional recollida en el Codi de Deontologia del Col·legi que tota l'oferta d'un API garanteixi que el venedor està en situació jurídica de transmetre la finca i que el comprador podrà posseir-la i gaudir-la sense cap impediment.

També ha de posseir la certesa que la finca no està gravada per cap càrrega registral o que en cas d'estar gravada s'informarà i si és procedeix, es procedirà a la liquidació de la càrrega amb una absoluta seguretat. Actualment, el Notari també està obligat a obtenir la informació registral.

I encara restaria concretar la situació de l'habitatge en relació amb els impostos, i, si es dóna el cas, amb la Comunitat de Propietaris i també amb l'Ajuntament respecte a la situació urbanística de la finca.

La financiació

Resulta prou interessant estudiar en cada cas i en cada moment quin finançament és el més adequat per a la compra. L'API, per la seva relació constant i directa amb les entitats financeres està en disposició de facilitar-li la informació precisa per mantenir-lo assessorat en cada cas de les diferents propostes o opcions possibles.

Es per aquests motius, que una vegada presa la important decisió d’adquirir o vendre un immoble, amb les conseqüències que comporten aquestes transaccions habitualment de importants quantitats de diners, que estigui segur d’estar ben assessorat per tenir la tranquil·litat de que un professional rigorós li eviti grans despeses o problemes posteriors que podrien suposar grans pèrdues de diners, prevenint-lo i assessorant-lo en tot moment.

VALORACIONS

A EMPORHABITAT com a Agents de la Propietat Immobiliària, API, Col·legiats ( Col·legiat nº683 de la província de Girona, Col·legiat nº 19214 Nacional ) transmetem que la valoració entesa com la opinió fonamentada d’un expert es sempre valuosa i especialment necessària en un sector com l’immobiliari, especialment donada la conjuntura econòmica actual.

Els Agents de la Propietat Immobiliària col·legiats, són professionals autoritzats per realitzar valoracions, taxacions i peritatges de béns immobles ja que la seva intervenció està tutelada pels Col·legis Professionals.

Una de les particularitats del mercat immobiliari es la seva sectorització tant geogràfica com funcional. Existeixen mercats locals amb comportaments diferents en funció de la ubicació i dels usos que es considerin:

primera o segona residència, primera o segona línea de mar, local comercial a peu de carrer o en centres comercials, finques rústiques... és per això que cal exigir una especialització que només li poden oferir els professionals degudament legalitzats.

A més d’ajudar a la transparència de les relacions comercials, les valoracions realitzades per un professional competent son un document obligatori per determinades finalitats, entre les que es troben definides en l’àmbit d’aplicació:

Garantia hipotecaria de crèdits o préstecs
Cobertura de les provisions tècniques de les entitats asseguradores
Determinació del patrimoni de les institucions d’inversió col·lectiva immobiliàries
Determinació del patrimoni immobiliari dels Fons de Pensions

La valoració realitzada per un expert és sempre a mes, un document que dona suport i garantia en totes les ocasions en les que sigui necessari realitzar una traducció monetària d’un immoble, entre les quals cal destacar:

Gestió de compra – vendes
Fusions
Valoració d’actius immobiliaris
Procediments judicials
Expropiacions
Separacions de bens en divorcis
Herències

Definició dels criteris o valors empleats:

Valor de mercat
Cost de reemplaçament o reposició
Cost de construcció per contracta
Despeses de construcció necessàries
Depreciació física
Vida útil
Valor de mercat o cost de reposició en hipòtesis d’edifici acabat
Valor màxim legal
Superfície útil
Coeficient R
Mode de càlcul de les superfícies

Documentació exigida per la norma de valoració:

Certificació registral, nota simple, fotocòpia del llibre de registre o fotocòpia d'escriptura de propietat

Notes:

La certificació registral expedida dins dels tres mesos anteriors a la data de la valoració
La nota simple pot ser original o còpia i ha d’estar expedida dins dels tres mesos anteriors a la data de la valoració
No s’estableix criteri d’antiguitat ni per la fotocòpia del Llibre del Registre ni per la fotocòpia de l’Escriptura de Propietat

C/ Castellar, 16 baixos
17490 - Llançà (Girona)

Tel.: 972 380 433
Tel.: 648 823 662

info@emporhabitat.com